Krzekotowska światowy Kongres Polaków

Jestem kandydatką na Prezydenta Warszawy Światowego Kongresu Polaków. 

Na tej stronie znajdziecie wszystkie aktualne informacje o programie wyborczym i wydarzeniach związanych z kampania wyborczą.

Serdecznie zapraszam!!!

List otwarty do mieszkańców Warszawy >>>

Odpowiedź dr Krystyny Krzekotowskiej na Kasus Komendy

Dr Krystyna Krzekotowska – wywiad

1.Dlaczego chce Pani kandydować?

Chcę kandydować na Prezydenta Warszawy, ponieważ nie chcę aby kolejny raz Warszawiacy byli skazani na wybór między pomiędzy PISem a Platformą Obywatelską. Zamierzam pełnić tę funkcję, gdyż chcę aby Warszawa była przyjaznym miastem, aby mitręga i bezduszność urzędnicza raz na zawsze znikła z Warszawskich urzędów, aby troska o mieszkańców była emanującą na całą Polskę.
Chcę kandydować, bo mam odpowiedni program i fachowych ludzi do jego realizacji, w tym mających doświadczenie zdobyte w czasie pobytu za granicą. Jestem przygotowana do pełnienia tej zaszczytnej funkcji gdyż mam odpowiednie wykształcenie, jestem doktorem nauk prawnych, wykładowcą w katedrze Prawa Cywilnego na Uczelni Łazarskiego oraz na niemieckich uczelniach. Jestem ekspertem w dziedzinie prawa mieszkaniowego, wieloletnim radą prawnym miasta i spółdzielni. W latach 1998-2001 byłam Radcą Ambasady Polskiej w Berlinie. Wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje w kraju i za granicą dają gwarancje fachowości i wolności od partyjnych interesów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkańców Warszawy.

 

2. Jakie zmiany zamierza Pani wprowadzić w Warszawie jeżeli obejmie urząd?

Warszawa moich marzeń ma być miastem pięknym, wygodnym i przyjaznym mieszkańcom. Dzięki podejmowaniu decyzji dla obywateli i wspólnie z obywatelami.
Problemy Warszawy, w tym bariery urzędnicze rozwoju gospodarczego, uciążliwości związane z komunikacją, smogiem, brakiem dobrze zarządzanych zasobów mieszkaniowych, uwzględniających potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, utrudnienia w dostępie do lekarzy, do terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych, ochrona mieszkańców bezprawnie pozbawianych własniści lub statusu lokatora komunalnego – wszystko to wymaga zmian w dotychczasowej polityce miasta st. Warszawy i przywrócenia gminom ich dawnych uprawnień. Wymaga to niestrudzonej pracy uzdolnionych i stale doskonalących swoje umiejętności fachowców, wrażliwych i wolnych od urzęniczej znieczulicy, otwartych na współpracę z oganizacjami pozarządowymi i mediami, dzięki którym jest realizowane konstytucyjne prawo mieszkańców do informacji.

3. Dlaczego Pani kandydatura stanowi dobrą alternatywę dla kandydatów opozycji oraz PiS?

Potrzebny jest taki jak ja kandydat na Prezydenta Warszawy, na którego zagłosują ludzie, którym nie odpowiada żadna z dotychczasowych opcji, który daje gwarancję fachowości i jest wolny od partyjnych sporów, co pozwoli skupić uwagę na rzeczywistych potrzebach mieszkanców. Kandydat, który będzie łączył a nie dzielił, budował a nie burzyl, szanował i docenial każdego obywatela a nie deprecjonowal i poniżał, kandydat, który chce i potrafi stwarzać szanse dla przedsiębiorczych a zarazem otaczać opieką słabszych, który wie, jak dzięki współpracy Warszawiaków i Polaków w kraju z Polakami za granicą, pozyskać dla rozwoju miasta WARSZAWY kapitał i nowe technologie oraz jak uwolnić uśpiony potencjał intelektualny Polaków.

Dr. Krystyna Krzekotowska jako wykładowca i kierownik  Studiów Podyplomowych Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przyczynia się do solidnego wykształcenia kadr w tej dziedzinie.

W Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego.
Jej badania empiryczne orzecznictwa sądowego w sprawach mieszkaniowych służyły ochronie Obywateli na drodze sądowej

Jako autorka kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. ochronie praw najemcy i spółdzielcy w spółdzielni mieszkaniowej postuluje stosowanie  i interpretowanie prawa w sposób jak najbardziej życzliwy dla Obywatela.

W ocenach eksperckich (m.in. w TVN Warszawa)  zawsze stoi po stronie krzywdzonego  Obywatela. Uczestniczy w   telefonicznych spotkaniach z Obywatelami  (m.in. w  Życiu Warszawy,  Rzeczpospolitej, Super Expresie, Faktach, Radio dla Ciebie), dotyczących   nieprawidłowości w pracy urzędów. Służy to wyeliminowaniu krzywd ludzkich, wynikających z nieznajomości prawa lub zwykłej znieczulicy.

Jej pomoc dla Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli w Warszawie, przyczyniła się do uratowania rodzinom hutniczym dachu nad głową i ugodowego zakończenia wielkiego społecznego konfliktu, stanowiącego potem wzorzec rozwiązań dla wielu podobnych spraw  w Warszawie i w całej Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji „POMOCNA DŁOŃ”, która zbudowała pierwsze w Polsce wzorcowe centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych dzieci niepełnosprawnych.

Jako współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw udziela pomocy wielu ruchom obywatelskimprzeciwko łamaniu europejskich standardów  ochrony prawnej obywateli. Przewodniczy Radzie Programowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej kampanii na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również w pracach parlamentarnych poprawiających regulacje prawne chroniące ofiary przemocy.

Jej pasją jest też poprawa warunków mieszkaniowych rodzin przez rozwój budownictwa i rewitalizację osiedli mieszkaniowych przy wykorzystaniu funduszy europejskich, z udziałem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Podejmowała liczne inicjatywy dla spowodowania wydania przepisów niezbędnych dla uruchomienia wspomnianych funduszy dla dobra mieszkańców.

Jako radna Gminy Bielany w latach 1994-1998 przyczyniła się do wdrożenia na terenie tej gminy nowych programów mieszkaniowych, uchwalenia prawa miejscowego respektującego prawa najemców oraz poprawy relacji urząd- Obywatel.

W okresie służby dyplomatycznej w Niemczech była współzałożycielką wielu Polsko-Niemieckich organizacji, w których podejmowane są ważne dla rozwoju miast inicjatywy, zwłaszcza ze strony    Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Miast, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz   Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Dzięki temu upowszechniane są  w Polsce europejskie standardy przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem oraz ochrony prawnej Obywateli

Wspólnie z wieloma organizacjami podejmuje też działania na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji kobiet oraz  ochrony ich zdrowia.

Dr Krystyna Krzekotowska została wyróżniona m.in. statuetką Stowarzyszenia Damy Radę  za działalność społeczną i charytatywną, dyplomem uznania Kongresu Budownictwa za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiego budownictwa oraz dyplomem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami za działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami i zapewniania solidnie wykształconych kadr.

Za pomoc merytoryczną i ekspercką otrzymała też podziękowanie Sejmu RP oraz producenta i zespołu programu Ruch w Nieruchomościach na antenie TV Biznes

Powyższe dokonania,  doświadczenia społeczne i zawodowe oraz  prospołeczna postawa dr Krystyny Krzekotowskiej –  wszystko to jest najlepszą gwarancją, że nie zawiedzie swoich wyborców. Są dowodem, a nie czczą obietnicą, że dr Krystyna Krzekotowska – jeśli udzielicie Jej zaufania i oddacie na Nią swój głos – będzie  kompetentnie współpracować na rzecz przyjaznego Obywatelom zarządzania miastem wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli.

Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy

Dr Krystyna Krzekotowska jest autorką książek i innych publikacji prawniczych poświęconych m.in. eksmisji sprawcy przemocy domowej. Ostatnio wydała książkę na temat: „Własność budynków i lokali”, w której upowszechnia nowe przepisy dotyczące zapobiegania przemocy domowej przez odseparowanie sprawcy od ofiary. Służy to podniesieniu świadomości prawnej , w tym poszerzeniu wiedzy zarówno prawników, jaki i zarządców nieruchomości, by mogli stać się – tak jak na Zachodzie – sojusznikami w zwalczaniu przemocy domowej. Jest to pierwsza publikacja cywilistyczna, w której analizuje się całościowo zagadnienie eksmisji z mieszkania sprawcy przemocy, przy uwzględnieniu zarówno przepisów cywilistycznych, jak i przepisów prawa karnego. Jako ekspert i przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Damy Radę uczestniczyła w licznych kampaniach na rzecz wzmocnienia ochrony prawnej ofiar przemocy domowej, w tym kilkunastu interdyscyplinarnych konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich organizowanych przez Stowarzyszenie Damy Radę oraz Fundację „Razem Lepiej”. Uczestniczyła też w charakterze eksperta w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych. Uzyskane z udziałem dr Krystyny Krzekotowskiej informacje Stowarzyszenia Damy Radę oraz Fundacji” Razem Lepiej” były pomocne w pracach sejmowych nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu przemocy domowej, w których uczestniczyła w charakterze eksperta. Jako wykładowca kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami dr Krystyna Krzekotowska zjednuje do współpracy ważnego nowego partnera w walce z przemocą domową, jakim są także w wielu innych państwach ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI. Dr Krystyna Krzekotowska – były wieloletni dyplomata w Niemczech - przyczynia się też do pogłębienia międzynarodowej współpracy dla zwalczania przemocy domowej, nawiązując współpracę zwłaszcza z niemieckimi prawnikami jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw oraz Przewodnicząca Rady Naukowe Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa Rozwoju Miast i Ekologii. Za swe zasługi dr Krystyna Krzekotowska została odznaczona m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymała też od Stowarzyszenia „Damy Radę” Dyplom Uznana za działalność społeczna i charytatywną na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. W 2014 r. została uhonorowana Dyplomem Uznania Wydziału Prawa I Administracji Uczelni Łazarskiego i Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii za wybitne Zasługi położone dla współpracy międzynarodowej i upowszechniania europejskich standardów ochrony praw obywatelskich. W 2014 r. dr Krystyna Krzekotowska jako wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej przy Prezydencie m.st. Warszawy zaprosiła do współpracy organizacje zajmujące się zwalczaniem przemocy i partycypacją obywatelską w tej dziedzinie, w tym Fundację RAZEM LEPIEJ. W działalności społecznej i zawodowej dr Krystyna Krzekotowska korzysta z oparcia, jakim jest dla niej mąż mec. Jerzy Krzekotowski, wspólnie organizując liczne akcje społecznej pomocy prawnej, udzielając takiej pomocy także stowarzyszeniom i fundacjom w obronie pokrzywdzonych. 21 stycznia 2015 r. Prezydent m. ST. Warszawy Hanna Gronkiewicza Waitz wręczyła Krystynie i Jerzemu Krzekotowskim Medal za Długoletnie Pozycie Małżeńskie przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2014 r.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) post użytkownika Miasto2077.11 hours ago
Rewitalizacja konieczna dla zniszczonych przez złe zarządzanie kamienic warszawskich.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) post użytkownika obywatel.12 hours ago
Cieszy. Tak trzymać.
Wcześniej byłam przez liberałów zakrzykiwana, gdy mówiłam o tym na podstawie światowych doświadczeń zdobytych m.in na stażu naukowym w Międzynarodowym Instytucie Prawa Socjalnego Maxa Plancka.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy udostępnił(a) post użytkownika obywatel.12 hours ago
Red. #PaulinaSuszka i inni odważni, kompetentni i wrażliwi dziennikarze tacy jak Red. #MaciejDOciepka powinni startować w wyborach samorządowych, aby zawalczyć nie tylko piórem o realizację ich postulatów.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy2 days ago
Kodeks Wyborczy cz.II

ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

W świetle art.425 § 1 Kodeksu wyborczego Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów.


Lista kandydatów w wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20
000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5
nazwisk kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.

Liczba kandydatów kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Także liczba kandydatów mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby
wszystkich kandydatów na liście.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z
jednej listy kandydatów.

W świetle art.426 § 1 kodeksu wyborczego w
zgłoszeniu listy kandydatów podaje się:
1)nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby;
2)nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia;
3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów; nazwiska kandydatów umieszcza się w
kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia
kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o
posiadaniu prawa wybieralności do danej rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i
miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL
kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również oświadczenie, o
którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

WARUNKI FORMALNE ZGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW

Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć dokument
potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

W świetle art. 427 § 1 każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców


Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.
Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
.
Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie
wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu
wyborczego zgłaszającego listę, numer okręgu wyborczego, w
którym lista jest zgłaszana, oraz adnotację:
„Udzielam poparcia liście kandydatów zgłaszanej przez ........... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ...... (numer okręgu) w wyborach do Rady ............... (nazwa rady) zarządzonych na ............. (dzień, miesiąc, rok).”.


Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,
zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 35
dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00 wraz z
wykazem podpisów.

Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „osobą zgłaszającą listę”.
Do zgłoszenia załącza się dokument, wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego, z
podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

Jeżeli zgłoszenia listy dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, do zgłoszenia załącza się również upoważnienie, wydane przez pełnomocnika wyborczego.

Po dokonaniu zgłoszenia uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście są niedopuszczalne.

ZADANIA KOMISJI WYBORCZEJ

Gminna komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie
bada, czy zgłoszenie jest zgodne z przepisami kodeksu. Na każdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.

Jeżeli gminna komisja wyborcza stwierdzi, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady i zwraca zgłoszenie osobie zgłaszającej listę.

Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w
terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zgłaszającą listę.

Jeżeli gminna komisja wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w art. 430, wówczas wzywa osobę
zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 2 dni.
W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w terminie komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych kandydatów.

W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o
ile liczba kandydatów nieobjętych odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście.

Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o
którym mowa w art. 425 § 3 (parytet kobiet i mężczyzn), komisja wzywa pełnomocnika do jej usunięcia w terminie 2 dni.
Nie stosuje się tu przepisu art. 428 § 4 Kodeksu wyborczego, w świetle którego po dokonaniu zgłoszenia uzupełnienie listy o
nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście są niedopuszczalne

W przypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o
odmowie rejestracji zgłoszenia w całości.

Uchwały gminnej komisji wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w terminie 2 dni od daty jej doręczenia, który rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni i wydaje postanowienie
W sprawie odwołania.

Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za
nieuzasadnione osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w
terminie 2 dni od daty doręczenia postanowienia komisarza wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje
skargę i wydaje postanowienie w terminie 2 dni.
Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.

Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we
wskazanym okręgu wyborczym zgłoszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami kodeksu, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się osobie zgłaszającej listę i przesyła komisarzowi wyborczemu.
.


W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. To rozwiązanie stosuje się także do dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy jest w miejscu: Stowarzyszenie Światowy Kongres Polaków.3 days ago
Dziś spotkanie w Światowym Kongresie Polaków poświęcone m.in. podsumowaniu inicjatyw obywatelskich Polaków w kraju i za granicą dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Krystyna Krzekotowska Kandydat na Prezydenta Warszawy
Bal Światowego Kongresu Polaków
więcej na http://polskamowi.pl/ Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. zdjęcia i montaż: Tomasz Naskręt
youtube.com