Wpłaty na Komitet Wyborczy ŚKP

Światowy Kongres Polaków - logo

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na konto naszego komitetu wyborczego mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mającymi miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem lub czekiem rozrachunkowym.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego
wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu
wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 31 500,00 zł. 

Wpłaty niespełniające powyższych wymagań zostaną skonfiskowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków      Prezes Światowego Kongresu Polaków
dr Krystyna Krzekotowska                                          mec. Stefan Hambura

www.krzekotowska.pl                                                 www.swiatowykongrespolakow.pl                                                                                    

Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków, 01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 17 kom.603996408, Regon 381042925 www.krzekotowska.pl

www.swiatowykongrespolakow.pl   Swiatowy.Kongres.Polakow@gmail.com

Konto Komitetu Wyborczego ŚKP – PKO Bank Polski 74 1020 1013 0000 0502 0391 0429