Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Wycena Nieruchomości - nowa specjalizacja Akademii Nieruchomości w Centrum Kształcenia Podyplomowego
Data dodania: 2012-07-19 19:17:18

Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zostały wzbogacone o nowy kierunek wyceny nieruchomości (obok dotychczasowych studiów Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami)

 
Studia Podyplomowe stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi
spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie
wyceny nieruchomości.
Studia mają na celu:
- zapoznanie studentów z problematyką szacowania nieruchomości
i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu
Studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z
dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010
r., Nr 102, poz. 651 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych
uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości;
- przekazanie Słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności
w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.
Świadectwo ukończenia Studiów uprawnia do
rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa
majątkowego.
Program Studiów:
Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymogów programowych dla studiów podyplomowych
w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami
(Dz. U. Nr 117, poz. 786).
Czas trwania: 2 semestry w systemie zjazdowym, sobota i niedziela.
Kryteria rekrutacji: Osoby posiadające wykształcenie wyższe
magisterskie.
Przewidywany termin rozpoczęcia: 20. 10. 2012 r.
Terminy zgłoszeń: Do 25 września danego
roku. Dokumentacja powinna zawierać:
podanie o przyjęcie na studia, odpis
dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia o
wym.: 35x45 mm
Miejsce zajęć: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ul.
Świeradowska 43. k.krzekotowska@
lazarski.edu.pl Tel.603996408.
 
Tematyka wykładów  
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84
1 Część ogólna prawa cywilnego 8
2 Podstawy prawa rzeczowego 12
3 Podstawy prawa zobowiązań 8
4 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i
spadkowego - 4
5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6 Źródła informacji o nieruchomościach 10
7 Gospodarka przestrzenna 6
8 Gospodarka nieruchomościami 12
9 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10 Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11 Ochrona danych osobowych 2
12 Zamówienia publiczne 4
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 44
1 Podstawy ekonomii 6
2 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
3 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 4
4 Elementy finansów i bankowości 6
5 Podstawy matematyki finansowej 6
6 Podstawy statystyki i ekonometrii 10
7 Elementy rachunkowości 4
III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 30
1 Podstawy budownictwa 10
2 Przegląd technologii w budownictwie 6
3 Proces inwestycyjny w budownictwie 4
4 Eksploatacja nieruchomości 6
5 Podstawy kosztorysowania 4
IV RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 8
1 Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
2 Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
3 Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy
majątkowego 2
V WYCENA NIERUCHOMOŚCI 96
1 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
2 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
3 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w
Polsce
26
4 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 8
5 Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
6 Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin
ozdobnych i gruntów pod wodami 8
7 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i
zakrzewionych 6
8 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i
wycena nieruchomości specjalnych 18
9 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z
nieruchomością 4
10 Wycena masowa 2
11 Dokumentacja procesu wyceny 4
VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 16
1 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrano
zagadnienia 4
2 Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia 4
3 Doradztwo na rynku nieruchomości 4
4 Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji 4
VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10
RAZEM 288
Wycena nieruchomości - rok akademicki 2012/2013
Kierownik studiów: dr Krystyna Krzekotowska