Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


KONKURS NA PUBLIKACJE W MEDIACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO
Data dodania: 2014-01-01 18:42:42

KONKURS NA PUBLIKACJE W MEDIACH NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO za zajęcie I MIEJSCA W KONKURSIE NA PUBLIKACJE W MEDIACH oraz dołączona do niego wysoka nagroda pieniężna stanowił dla mnie niezwykle miły oraz zaszczytny gest ze strony władz Uczelni i Jej Prezydenta Juliusza Madeja. Ucieszyłam się tym bardziej, że ten zaszczyt spotkał mnie jak gdyby na podsumowanie 50 lat mojej pracy zawodowej i społecznej.

 
DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO za zajęcie I MIEJSCA W KONKURSIE NA PUBLIKACJE W MEDIACH oraz dołączona do niego wysoka nagroda pieniężna stanowił dla mnie niezwykle miły oraz zaszczytny gest ze strony władz Uczelni i Jej Prezydenta Juliusza Madeja. Ucieszyłam się tym bardziej, że ten zaszczyt spotkał mnie jak gdyby na podsumowanie 50 lat mojej pracy zawodowej i społecznej. Dziękuję jeszcze raz władzom Uczelni i Panu Prezydentowi Juliuszowi Madejowi za to.
Istotnie nie tylko w czasie trwania konkursu Uczelni Łazarskiego na publikacje w mediach, ale przez cały okres mej pracy zawodowej i społecznej przywiązywałam wielką wagę do współpracy z mediami, bez których pomocy nie udałoby się wdrożyć w życie wielu projektów.
Pierwsze 10 lat po ukończeniu w 1964 r. studiów prawniczych na UAM w Poznaniu spędziłam na nabywaniu doświadczeń i doskonaleniu zawodowym. Służyła temu praca w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, którą łączyłam z aplikacją sędziowską zakończoną w 1968 r. egzaminem sędziowskim oraz zrobieniem doktoratu w 1974 r. pod kierunkiem prof. Zbigniewa Radwańskiego. Moje doświadczenia jako wieloletniego Radcy Prawnego Prezydenta Miasta okazały się przydatne przy pełnieniu w latach 1994-1998 funkcji radnej i wiceprzewodniczącej Rady w Warszawie.
Z kolei wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa spółdzielczego mogłam pogłębiać w pracy na stanowisku Radcy Prawnego Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (wpis na listę Radców Prawnych decyzją Prezesa Okręgowej Komisji Arbitrażowej nr Sz-315/R z 5 marca 1970 r.). Miałam wówczas zaszczyt współpracować z Wiesławem Chrzanowskim, który był wówczas szefem zespołu Radców Prawnych w tej Centrali. Współpracowaliśmy także w Zrzeszeniu Prawników Polskich, gdyż Prof. Wiesław Chrzanowski , znakomity wykładowca nigdy nie odmówił przyjazdu z odczytem na nasze zaproszenie.
Z kolei gdy prof. Wiesław Chrzanowski został Ministrem Sprawiedliwości ja pracowałam w Ministerialnym Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Pod koniec pięknego i pracowitego życia Pana Profesora znów zeszły się nasze drogi, jako wykładowców na tej Uczelni.
Wspominam o tym, gdyż właśnie w dziedzinie współpracy z mediami wiele zawdzięczam Wiesławowi Chrzanowskiemu, który był moim wielkim mentorem i niedościgłym ideałem.
To On zachęcał mnie do współpracy z mediami, do publikacji społeczno-prawnych, do pisania i publikowania nie tylko prac naukowych ale także popularnonaukowych, do publikacji nie tylko na łamach pism naukowych, ale także publicystycznych, takich jak „DOMY SPÓŁDZIELCZE", czy „PRAWO I ŻYCIE".
Potem pisaliśmy i publikowaliśmy niejako wzajemnie recenzje swoich prac poświęconych prawu spółdzielczemu i nigdy nie było problemem to, że zawierały one obok wskazania pozytywów także uwagi krytyczne, mobilizujące - przynajmniej w moim przypadku - do dalszych wysiłków i „nie siadania na laurach".
Cieszę się, że w uznaniu Jego zasług w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w kształceniu młodego pokolenia władze Uczelni Łazarskiego nadały Auli WYKŁADOWEJ imię prof. Wieslawa Chrzanowskiego, o czym szerzej pisałam w innym miejscu na www.wiadomości24.pl

.

Moja współpraca z mediami osiągnęła szczególna intensywność, w czasie pracy w Instytucie Naukowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jako adiunkt, Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego oraz Sekretarz Naukowy Rady Naukowej i Redakcji Zeszytów Naukowych IBPS, z każdego wydarzenia naukowego, w którym uczestniczyłam w charakterze referenta, czy współorganizatora, z każdego Kongresu, czy Konferencji prawniczej przygotowywałam i przekazywałam materiały oraz naukowe sprawozdania do publikacji, m.in. na łamach tak renomowanego pisma jak Państwo i Prawo, czy Nowe Prawo.
Przez wiele lat wykonywałam nie tylko prace autorskie, ale także redakcyjne, jako Sekretarz Redakcji Zeszytów Naukowych Instytutu Badania Prawa Sądowego, docierającego do wszystkich sądów. Przygotowywałam i redagowałam wraz z zespołem współpracowników coroczne Syntezy z prac cywilno-prawnych o orzecznictwa.
Nie sposób przecenić doświadczeń w pracy z takimi osobami, jak dyrektor Instytutu prof. Wojciech Michalski, który swą pracę naukową kontynuował nawet wtedy, gdy po ciężkiej operacji stracił wzrok.
Także kolejni dyrektorzy Instytutu Sędzia NSA prof. Edward Warzocha i prof. Lech Falandysz (późniejszy Szef Kancelarii Prezydenta RP i Rektor Uczelni Łazarskiego) stwarzali znakomite warunki do pracy twórczej, w tym do rozwijania pierwszej pionierskiej polsko-niemieckiej współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Sądów kierowanym przez sędziego Sigfrieda Willutzkiego.
Sędzia prof. Willutzki wskazał mi osobiście przykłady wręcz wzorowej współpracy niemieckich sędziów z mediami np. przy przygotowywaniu corocznych Konferencji sędziowskich z wolnym wstępem dla mediów, organizacji pozarządowych i zwykłych obywateli.
Ta współpraca zaowocowała, wymianą sędziowskich grup studyjnych i była pomocna przy orzekaniu w sprawach rodzinnych, w których jedna ze stron mieszkała w państwie sąsiednim.
Także dzięki wsparciu ze strony Fundacji Współpracy Niemiecko-Polskiej, dane nam było organizować wiele niemiecko-polskich konferencji, sympozjów i kongresów, zawsze przy współpracy z mediami, które wspierały nas zawsze informacyjnie, choć w Polsce nie miały tak doskonałych warunków do pracy jak ich koledzy niemieccy. Na każdej konferencji udostępniano im osobną, skomputeryzowaną i sprzyjającą skupieniu salę orazi oddawano do dyspozycji wszelkie udogodnienia techniczne.
Na konferencji na temat: "Prawo, a nowe tendencje rozwoju społecznego" prof. S. Willutzki jakże trafnie stwierdził: „Współpraca prawników w Europie, wyzwania wynikające z nowych tendencji rozwoju społecznego, znalazły się na takim etapie, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dobrobyt gospodarczy pozostaje w ścisłym związku z wolnym, demokratycznym systemem prawa. Sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy jednocześnie uruchomimy wszystkie możliwe kanały współpracy dla ulepszenia stosunków prawnych w Europie." (por. Jurysta, Magazyn prawniczy 1996 nr 12). Możemy to osiągnąć tylko przy współpracy z mediami i dzięki mediom - dodał.
Dlatego cieszyłam się z tego, że moje doświadczenia współpracy z mediami mogłam poszerzać przez współpracę międzynarodową, także jako stypendystka DAAD oraz jako wykładowca i uczestnik badań naukowych w zagranicznych placówkach naukowych.
Szczególnie owocny pod tym względem był staż naukowy w Akademii Sędziowskiej w Trier, w Instytucie Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu, w Instytucie Geothego w Murnau oraz na Uniwersytecie w Regensburgu i Bayreuth.
W latach 1998-2001 jako radca Ambasady Polskiej w Berlinie mogłam szerzej współpracować z mediami niemieckimi oraz polonijnymi, co czyniłam z wielką radością i przyjemnością.
Publikacje dla Polaków w Niemczech, wydawane początkowo pod pseudonimem mogłam zastąpić oficjalnymi publikacjami, w szczególności na łamach Kuriera Berlińskiego POLONICA.
Wspólnie mediami i organizacjami pozarządowymi uczestniczyłam jako organizator, referent, moderator, tłumacz (niekiedy pełniąc te role jednocześnie) w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych naukowych i popularno-naukowych konferencjach i kongresach, odbywających się nie tylko na terenie Uczelni, ale także w takich prestiżowych miejscach jak Kancelaria Prezydenta, Sejm i Senat oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Budownictwa.

Pragnę w tym miejscu jeszcze raz podziękować mediom za cenną pomoc w upowszechnianiu wiedzy o naszych społecznych i naukowych projektach jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników (np. konferencja w Senacie poświęcona Europejskiej Akademii Sędziowskiej , na której odbył się specjalny panel poświęcony roli mediów z udziałem osobistości dziennikarskich),
jako przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii i Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw (cykl międzynarodowych konferencji w Sejmie i Senacie),
jako wiceprezes Polsko-Niemieckiego Instytutu IURYSTA, członek Zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa (konferencje w Kancelarii Prezydenta RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Budownictwa, na Uczelni Łazarskiego, w siedzibach Stowarzyszeń).
Pomoc i uwaga ze strony mediów towarzyszyła także moim inicjatywom obywatelskim (kampanie wyborcze do Sejmu, Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz do Samorządu terytorialnego).
Szczególnie cenna była ona wówczas, gdy dotyczyła działalności charytatywnej, podejmowanej w obronie słabszych w tym setek rodzin hutniczych obronionych przed grożącą im eksmisją z mieszkań zakładowych b. Huty Warszawa.
Tak jak wielu innym akcjom charytatywnym, dziennikarze udzielili mi skutecznej pomocy przy tworzeniu i funkcjonowaniu Fundacji POMOCNA DŁOŃ, która zbudowała i prowadzi pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.
Nie sposób nie wspomnieć także o owocnej współpracy z mediami przy organizowaniu przez Prezesa Stowarzyszenia Damy Radę Beatę Mirską-Piworowicz kilkunastu konferencji regionalnych w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich, poświęconych zapobieganiu przemocy domowej.
Jako przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia DAMY RADĘ wspierałam tę akcję a potem jako ekspert sejmowy współuczestniczyłam w pracach sejmowych nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie.
Moja działalność w tej dziedzinie, a zwłaszcza publikacje w mediach została najpełniej doceniona przez władze Uczelni Łazarskiego, w której wykładam prawo cywilne.
Uczestniczyłam jako pełnomocnik Dziekana w zorganizowaniu na tej Uczelni, przodującej od 20 lat w rankingach na najlepsze uczelnie w Polsce,i Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego. Na zakończenie studenci odbyli staż naukowy w Niemczech, który zorganizował mój wielki przyjaciel naukowy prof. Eberhard Eihenhofer.
Od 10 lat jestem wykładowcą i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Uczelnia zaprasza na nie także dziennikarzy, którzy chcieliby wyspecjalizować się w medialnej obsłudze rynku nieruchomości.
Uczestnikom Studiów umożliwiamy kontakty i wymianę doświadczeń na licznych konferencjach, zawodowych, odbywających się pod naukowym patronatem Uczelni.
Przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zapewniamy praktyki w kraju i za granicą, po odbyciu których otrzymują certyfikaty i Bestatigung uber ein Auslandspraktikum.
Godne podkreślenia jest to, że Władze Uczelni zapewniają wszystkim tym naukowym wydarzeniom oprawę odpowiadającą standardom europejskim.
Warto wspomnieć o uczestnictwie na uroczystościach inaugurujących Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego, czy Studia Podyplomowe takich osobistości jak b. Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Hans Dietrich Genscher, czy Prezydent RP Lech Wałęsa, co znalazło duży rezonans w mediach polskich i zagranicznych.
Obecnie dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka podjęła cenną inicjatywę zapraszania na wykłady inauguracyjne ludzi sukcesu z branży gospodarczej, w tym tzw. BRYLANTÓW Uczelni Łazarskiego, którzy zrobili krajowe i międzynarodowe kariery.
Wzmacnia to wartościową politykę Uczelni Łazarskiego utrzymywania kontaktów i współpracy z absolwentami Uczelni.
Chciałabym przy tej okazji zachęcić do cyklu publikacji (np. wywiadów) poświęconych ludziom sukcesu. Sukces jest zaraźliwy i bardzo medialny.
Dobre praktyki staram się upowszechniać także jako publicysta społeczno-prawny, jako dziennikarz obywatelski na portalu www.wiadomości24.pl, jako Redaktor Naczelny Pisma „Inicjatywy Obywateli" i Redaktor „Mieszkalnictwa i Prawa" . Posiadam legitymację prasową nr 28 dwutygodnika „Pracownik Państwowy i Społeczny" oraz legitymację nr 88 Stowarzyszenia Autorów Polskich, w którym byłam wieloletnim Sekretarzem Generalnym.
Z kolei jako autorka kilkudziesięciu książek i kilkuset innych publikacji, staram się, aby prace te służyły popularyzacji prawa, choć prace popularno-naukowe nie zawsze dotąd były doceniane.
Popularyzacja prawa, jak najszersze upowszechnianie wiedzy o naszych prawach, najlepiej służy ochronie tych praw.
Sprzyja temu współpraca z mediami.
W moim przypadku jest to wieloletnia współpraca z prasą (nie tylko pisanie i redagowanie, ale także kontakty z Czytelnikami na dyżurach w redakcjach np. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Superekspresu, Faktu ), radiem (zwłaszcza w Radio dla Ciebie) i Telewizją (zwłaszcza TV BIZNES, TTV i i TVN 24).
Bardzo cenię sobie dyplomy uznania otrzymane m.in. od Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Kongresu Budownictwa , Stowarzyszenia DAMY RADĘ. Mam też Certyfikat Encyklopedii WCHO IS WCHO w Polsce oraz wyróżnienie Naczelnej Rady Spółdzielczej w konkursie na książkę o tematyce spółdzielczej za książkę p.t.: „Prawa małżonków do mieszkania spółdzielczego"
Największą radość sprawiła mi jednak ostatnia nagroda od władz UCZELNI ŁAZARSKIEGO za
I MIEJSCE W KONKURSIE NA PUBLIKACJE W MEDIACH
Jest to bowiem ta dziedzina działalności, której poświęciłam wiele lat pracy zawodowej i społecznej, a która dopiero na Uczelni Łazarskiego została dostrzeżona i doceniona.
Władzom Uczelni należą się ode mnie jeszcze raz powtórzone słowa podziękowania.
W pewnym sensie jest to nagroda dla wszystkich mediów, jako wyraz zrozumienia i docenienia roli mediów także w upowszechnianiu dorobku nauki.
Dostrzegła to i doceniła TV BIZNES. Z okazji 100 odcinka programu RUCH W NIEUCHOMOŚCIACH do UCZELNI ŁAZARSKIEGO skierowała następujące słowa: „Z okazji emisji 100 odcinka programu RUCH W NIERUCHOMOŚCIACH na antenie TV BIZNES składam serdeczne podziękowania za merytoryczne wsparcie ekspertów oraz pomoc w realizacji programów UCZELNI ŁAZARSKIEGO , zapewniającej napływ solidnie wykształconych kadr zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami".

dr Krystyna Krzekotowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania nieruchomościami,
Pośrednictwo w obrocie i Wyceny nieruchomości
Uczelni Łazarskiego
www.ckp.lazarski.pl
tel. 603 996 408
www.krzekotowska.com