Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


ZASŁUŻENI DLA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW
Data dodania: 2014-03-10 23:17:08

Międzynarodowa współpraca i działalność prawników, przy udziale przedstawicieli innych zawodów ma duże znaczenie, w szczególności dla podnoszenia świadomości prawnej obywateli, potrzebnej do tego, aby obywatele z pomocą prawników chcieli i potrafili posługiwać się rozwiązaniami prawnymi, będącymi pokojowymi formami rozwiązywania konfliktów indywidualnych i zbiorowych. międzynarodowej. JUBILEUSZ XXX-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW stwarza okazję do przypomnienia form tej współpracy oraz wyrażenia uznania i wdzięczności pod adresem osób, które w tej współpracy mają szczególnie duże zasługi. Wspomnieć na wstępie trzeba o dużej roli, jaką odegrali polscy i niemieccy Ministrowie Sprawiedliwości; Klaus Kinkel, Krzysztof Kwiatkowski, prof. Leszek Kubicki, Andrzej Kalwas, Prof. dr Herta Daubler-Gmelin, Prof. Hanna Suchocka, Marek Biernacki i Heiko Mass. Pionierami polsko-niemieckiej współpracy prawników, która zaczęła się jeszcze w latach osiemdziesiątych byli: Niemiecki Minister Sprawiedliwości Klaus Kinkel oraz polski Wiceminister dr Józef Musioł, Sędzia Sądu Najwyższego, obecnie prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego. Wspólnie z Sędzią, prof. Sigfriedem Willutzkim - Prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Sądów, Sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Edwardem Warzochą - Dyrektorem Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi tego Instytutu dr Ireną Kleniewską i dr Krystyną Krzekotowską - Kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego, podjęte zostały pierwsze pionierskie formy współpracy sędziów rodzinnych. Przyczyniło się to do usprawnienia i udoskonalenia orzecznictwa sądowego w obydwu państwach zwłaszcza przy orzekaniu o sprawach rodzinnych małżeństw mieszanych (polsko-niemieckich) Szczególne zasługi ma w tej dziedzinie prof. Hanna Suchocka Premier Polskiego Rządu i Minister Sprawiedliwości, przez podpisanie z Niemiecką Minister Sprawiedliwości prof. Hertą Daubler-Gmelin umowy o współpracy polskich i niemieckich prawników. Wspomnieć też trzeba zasługi świętej pamięci Ministra Sprawiedliwości prof. Wiesława Chrzanowskiego. Jest coś symbolicznego w tym, że JUBILEUSZ 30-LECIA POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY PRAWNIKÓW jest obchodzony na Uczelni Łazarskiego w auli im. Prof. Wiesława Chrzanowskiego. Wielki wkład w rozwój międzynarodowej współpracy prawników ma Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas. Także jako radca prawny i wieloletni prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz jako założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw. Andrzej Kalwas tak jak i wielu innych Ministrów Sprawiedliwości wielką wagę przywiązywał do współpracy międzynarodowej, do rozwoju mediacji i ugodowego kończenia sporów oraz zapewnienia poszkodowanym i ofiarom przestępstw ochrony zgodnej ze standardami europejskimi. Sojusznikami w realizacji wspomnianych wartości byli przedstawiciele wszystkich grup zawodowych prawników, a wśród nich dr Elżbieta Dobielewska, Sędzia Agnieszka Rękas, z prok. Prok. Gen. dr Lidia Mazowiecka. Równie wielkie zasługi w tej dziedzinie ma Sędzia Trybunału Konstytucyjnego adw. Stanisław Rymar - wieloletni Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wspierający polskich i niemieckich przedsiębiorców (zwłaszcza przez zapewnianie im bezpieczeństwa prawnego) adwokaci i radcowie prawni, a wśród nich: adw. dr Peter Diedrich, Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, adw. Janusz Krzaczek, Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, adw. dr. Andreas Köhler, adw. dr. Jan Schürmann, adw. Joachim Hilla, adw. Sascha Tamim Asfandiarm i radca prawny Zbigniew Waraksa Międzynarodowa współpraca prawników spotykała się od początku z życzliwością i pomocą ze strony przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb dyplomatycznych obydwu naszych sąsiedzkich krajów. Wymienić tu trzeba w pierwszej kolejności Ministra Spraw Zagranicznych świętej pamięci prof. Bronisława Geremka oraz Radosława Sikorskiego, nie mówiąc już o sztandarowych postaciach wielu form współpracy i przyjaźni polsko - niemieckiej, jakimi są: b. Minister Spraw Zagranicznych prof. Władysław Bartoszewski oraz dr Hans Dietrich Genscher - b. Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych. Wiele polsko-niemieckich spotkań prawników odbywało się z udziałem przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie i w Berlinie, zwłaszcza wtedy, gdy funkcję Ambasadora pełnili Ambasadorowie: Jerzy Margański, dr Marek Prawa oraz dr Johann Bauch. Wyróżnić też trzeba wielkiej klasy polskich i niemieckich uczonych jak: prof. Hans Zacher , wieloletni dyrektor Instytutu Maksa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium, prof. Eberhard Ehenhofer z Uniwersytetu w Jenie, prof. Bartosz Makowicz z Europejskiej Akademii Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. Helga Oberloskamp, prof. Zbigniew Radwański (UAM w Poznaniu), prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ewa Łętowska b.Rzecznik Praw Obywatelskich - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz wieloletni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Mirosław Wyrzykowski - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nie sposób przecenić zasług licznego grona Profesorów Instytutu Badań Wschodu w Monachium oraz Profesorow Wydziału Prawa Uniwersytetu w Regensburgu oraz inicjatyw sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza tak zasłużonych osobistości jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Sędzia Jerzy Stępień, prof. Teresa Liszcz Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz dr Bogdan Zdziennicki, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Po stronie niemieckiej zwłaszcza wiele serca i wysiłku w tę współpracę wkładała Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe prof. Juta Limbach i dr Hans Marenholtz, wiceprezes tego Trybunału. Wiele cennych polsko-niemieckich inicjatyw w dziedzinie prawa mieszkaniowego, budowlanego i spółdzielczego podejmowali założyciele i członkowie Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii, w tym radca prawny Jerzy Krzekotowski, dr Horst Riese, Władysław Frost i Jerzy Królikowski. Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, reprezentowaną przez Prezesa dr Andrzeja Arendarskiego, Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Półrolniczaka oraz Stowarzyszeniem Obywatelskich Inicjatyw, organizowali oni cykle polsko-niemieckich konferencji, poświęconych prawu i gospodarce. Nie sposób opisać w krótkich ramach niniejszego opracowania niezliczonych, cennych międzynarodowych inicjatyw, jakie podejmowała Pani Senator adw. Anna Bogucka-Skowrońska, Przewodnicząca Trybunału Stanu, Przewodnicząca Rady m. Słupska. Duże osiągnięcia ma też poseł adw. Ryszard Kalisz, Prezes Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA. Poseł Ryszard Kalisz współpracę prawników wspierał w wielu formach i wielu ważnych rolach jakie pełnił i pełni w Polsce zarówno w rządzie, jak i w organizacjach pozarządowych w tym jako i członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jako Szef Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, przy wielkim wsparciu ze strony samego Pana Prezydenta w czasie trwającej 10 lat dwuletniej kadencji. Prawnicy polscy i niemieccy wspierali też kampanie przeciwko przemocy w rodzinie, w tym panią Prezes Stowarzyszenia DAMY RADĘ Beatę Mirską-Piworowicz oraz Adama Łąckiego dyrektora KRD. Dla potrzeb prac legislacyjnych i obrony ofiar przemocy domowej Stowarzyszenie DAMY RADĘ zorganizowało kilkanaście konferencji w Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich. Inicjatywy naukowej polsko- niemieckiej współpracy rozwija Wiceprezydent i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński, przy współpracy z dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego tej Uczelni. Akademia Rynku Nieruchomosci powołana w Centrum Kształcenia Podyplomowego dąży do tego, aby umożliwić uczestnikom Studiów Podyplomowych, Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości uzyskanie wzorowanych na doświadczeniach niemieckich certyfikatów międzynarodowych i wzmocnić ich pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku nieruchomości. W podsumowaniu trzeba przypomnieć zasługi największej rangi, jakie dla utorowania drogi do wszelkich form działalności międzynarodowej oraz dla pojednania polsko-niemieckiego ma Prezydent RP Lech Wałęsa. Nie wolno też zapominać o trudnych do przecenienia zasługach pierwszego premiera rządu w demokratycznej Polsce - świętej pamięci Tadeusza Mazowieckiego oraz i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Im zawdzięcza swe powstanie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierowana przez dyrektora prof.dr hab. Krzysztofa Miszczaka oraz dyrektora Corneliusa Ochmanna. Wspomnieć tu trzeba otwartość na tę problematykę ze strony tak znanych dziennikarzy, jak: Dominika Wielowiejska, Danuta Dunin-Holecka, Krystyna Chrupkowa, Tomasz Lis, Jarosław Gugała, Marek Wielgo, Marek Traczyk, Aleksandra Proscewicz, Beatrice Rapacki, Mateusz Wróbel i wielu innych.