Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Stanowisko w sprawie polskiej spółdzielczoci mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski
Data dodania: 2009-05-21 14:52:13

Przedstawiamy stanowisko Krystyny Krzekotowskiej w sprawie polskiej spółdzielczoci mieszkaniowej i jej roli w strategii rozwoju Polski.

 

 

Polskie spółdzielnie, a spółdzielnie warszawskie w szczególnoci s± efektywnymi i odnosz±cymi sukcesy przedsiębiorstwami. One zapewniaj± zarz±dzanie znaczn± częci± zasobów mieszkaniowych, troszcz±c się o rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Osi±gnięcia polskich spółdzielni nie s± niestety uznawane przez polityków. Nie s± one także akceptowane jako podmioty gospodarcze. Także ich wpływ na ustawodawstwo jest ograniczony. Ci±gle zmieniane s± przepisy prawa spółdzielczego. Niektóre partie polityczne prowadz± nawet kampanię przeciwko spółdzielczoci, bezpodstawnie uznaj±c spółdzielnie za relikt socjalizmu. Pojawiaj± się nawet próby, by doprowadzić do zlikwidowania spółdzielni. 


Z tego względu nie jest dostrzegana ich siła ekonomiczna, która może i powinna być odpowiednio wykorzystana dla rozwoju polskich miast.

Postulaty spółdzielni i ich członków mog± i powinny znaleĽć się w orbicie zainteresować instytucji państwowych i samorz±dowych.

Spółdzielnie i ich członkowie stanowi± bowiem niedostatecznie wykorzystany potencjał, a zatem konieczne jest podjęcie działań na rzecz lepszego niż dotychczas zrozumienia idei spółdzielczoci oraz tego co niesie z sob± ta ceniona w Unii Europejskiej i na wiecie forma inicjatyw gospodarczych dużej grupy obywateli. Takie zadanie nie może być wykonane tylko przez poszczególne Spółdzielnie, lecz potrzebna jest skoncentrowane i skoordynowane działanie na rzecz podniesienia rangi spółdzielczoci na arenie politycznej.

Działania na rzecz promowania polskiej spółdzielczoci powinny być wspierane przez poszczególne spółdzielnie. Warszawa i warszawskie rodowiska skupione w spółdzielniach i wielu organizacjach powinny zainicjować te działania, które będ± promieniować na cał± Polskę, aby wspólnie ze spółdzielniami w poszczególnych regionach Polski zbudować i wzmocnić pozycję spółdzielczoci.

Spółdzielczoć może i powinna być gospodarczym partnerem dla administracji rz±dowej i samorz±dowej i dzięki temu partycypować w funduszach europejskich. W Polsce trzeba docenić - tak jak to ma miejsce w Unii Europejskiej - rolę spółdzielni, jako:

równoprawnych podmiotów gospodarczych, odpowiednio do znanej na wiecie prawidłowoci, że im więcej spółdzielczych form gospodarowania, tym większy rozwój gospodarczy państw,

- ważn± formę, w której z udziałem mieszkańców można zarówno budować nowe mieszkania, jak i rewitalizować i odnawiać istniej±cy zasób mieszkaniowy i poprawiać warunki życia ludzi w miecie,

- ważn± formę realizowania skutecznej polityki mieszkaniowej,

- formę zapewniania miejsc pracy m.in. dla rzemielników i pracowników budowlanych, a tym samym zmniejszania bezrobocia,

- skuteczn± formę solidarnej pomocy i zapobiegania społecznemu wykluczeniu ludzi starszych lub niepełnosprawnych,

- instrument społecznej komunikacji,- najdogodniejsz± formę, poddanego kontroli społecznej, zagospodarowania dla dobra mieszkańców Funduszy Europejskich,

- niezast±piony instrument polityki zapewniaj±cej bezpieczeństwo rencistom i ludziom w wieku emerytalnym.