Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


Kodeks Wyborczy - zgłaszanie list kandydatów na radnychcz.II
Data dodania: 2018-07-14 15:27:32

Kodeks Wyborczy cz.II ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W świetle art.425 § 1 Kodeksu wyborczego Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów. Lista kandydatów w wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Liczba kandydatów kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Także liczba kandydatów mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów. W świetle art.426 § 1 kodeksu wyborczego w zgłoszeniu listy kandydatów podaje się: 1)nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby; 2)nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia; 3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów; nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

Kodeks Wyborczy cz.II


ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

W świetle art.425 § 1 Kodeksu wyborczego Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów.


Lista kandydatów w wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20
000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5
nazwisk kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.

Liczba kandydatów kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście. Także liczba kandydatów mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby
wszystkich kandydatów na liście.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z
jednej listy kandydatów.

W świetle art.426 § 1 kodeksu wyborczego w
zgłoszeniu listy kandydatów podaje się:
1)nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby;
2)nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia;
3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów; nazwiska kandydatów umieszcza się w
kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia
kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o
posiadaniu prawa wybieralności do danej rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i
miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL
kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.


W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również oświadczenie, o
którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

WARUNKI FORMALNE ZGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW

Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć dokument
potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

W świetle art. 427 § 1 każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców


Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów.
Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
.
Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie
wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu
wyborczego zgłaszającego listę, numer okręgu wyborczego, w
którym lista jest zgłaszana, oraz adnotację:
„Udzielam poparcia liście kandydatów zgłaszanej przez ........... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ...... (numer okręgu) w wyborach do Rady ............... (nazwa rady) zarządzonych na ............. (dzień, miesiąc, rok).".


Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,
zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 35
dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00 wraz z
wykazem podpisów.

Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „osobą zgłaszającą listę".
Do zgłoszenia załącza się dokument, wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego, z
podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

Jeżeli zgłoszenia listy dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, do zgłoszenia załącza się również upoważnienie, wydane przez pełnomocnika wyborczego.

Po dokonaniu zgłoszenia uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście są niedopuszczalne.

ZADANIA KOMISJI WYBORCZEJ

Gminna komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie
bada, czy zgłoszenie jest zgodne z przepisami kodeksu. Na każdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu.

Jeżeli gminna komisja wyborcza stwierdzi, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady i zwraca zgłoszenie osobie zgłaszającej listę.

Jeżeli usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w
terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja odmawia rejestracji zgłoszenia niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zgłaszającą listę.

Jeżeli gminna komisja wyborcza stwierdzi inne wady zgłoszenia aniżeli te, o których mowa w art. 430, wówczas wzywa osobę
zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 2 dni.
W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w terminie komisja odmawia rejestracji zgłoszenia w całości lub co do poszczególnych kandydatów.

W razie odmowy rejestracji w odniesieniu do niektórych kandydatów zgłoszenie rejestruje się w zakresie nieobjętym odmową, o
ile liczba kandydatów nieobjętych odmową nie jest niższa niż minimalna wymagana liczba kandydatów na liście.

Jeżeli wada zgłoszenia polega na niespełnieniu wymogu, o
którym mowa w art. 425 § 3 (parytet kobiet i mężczyzn), komisja wzywa pełnomocnika do jej usunięcia w terminie 2 dni.
Nie stosuje się tu przepisu art. 428 § 4 Kodeksu wyborczego, w świetle którego po dokonaniu zgłoszenia uzupełnienie listy o
nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście są niedopuszczalne


W przypadku nieusunięcia wady w terminie komisja postanawia o
odmowie rejestracji zgłoszenia w całości.

Uchwały gminnej komisji wyborczej wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę. Od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisarza wyborczego w terminie 2 dni od daty jej doręczenia, który rozpatruje odwołanie w terminie 2 dni i wydaje postanowienie
W sprawie odwołania.

Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za
nieuzasadnione osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w
terminie 2 dni od daty doręczenia postanowienia komisarza wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje
skargę i wydaje postanowienie w terminie 2 dni.
Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.

Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we
wskazanym okręgu wyborczym zgłoszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z przepisami kodeksu, sporządzając protokół rejestracji. Po jednym egzemplarzu protokołu doręcza się osobie zgłaszającej listę i przesyła komisarzowi wyborczemu.
.


W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. To rozwiązanie stosuje się także do dzielnic miasta stołecznego Warszawy.