Menu nawigacyjne
strona glwna
kim jestem
program wyborczy
aktualnosci
galeria
o mnie w mediach
dla prasy
ksiega gosci
kontakt

Banery

Światowy Kongres Polaków

Łazarski

Banery bottom


E U R O P E J S K A A K A D E M I A P R A W A w Warszawie
Data dodania: 2021-12-21 21:17:07

E U R O P E J S K A A K A D E M I A P R A W A w Warszawie Środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe, zainspirowane zostały do debat nad perspektywami współpracy prawników w Europie. Eksperci krajowi i międzynarodowi stawiają sobie pytanie, czy dla sprostania nowym wyzwaniom związanym z integracją europejską potrzebna jest nowa instytucjonalna forma tej współpracy w postaci Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie, uwzględniająca zwłaszcza specyficzne potrzeby nowych państw członkowskich? Pomocne są tu doświadczenia Europejskiej Akademii Prawa w Trier oraz Akademii Sędziowskich w Niemczech, jakie są przekazywane przez pionierów polsko-niemieckiej współpracy prawników, takich jak prof. Siegfried Willutzki, adw. Stefan Hambura, dr Wolfgang Heisel, dr Horst Riese i dr Peter Diedrich, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Szczególną wagę w pracach nad doskonaleniem zawodowym przywiązać należy – tak jak to ma miejsce w innych państwach UE - do kształcenia umiejętności kontaktowania się z mediami (prasa, radio i telewizja), aby dostarczać mediom informacji kształtujących pozytywny wizerunek przemian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przeciwdziałać zbyt jednostronnie krytycznemu nastawieniu dziennikarzy.

 
E U R O P E J S K A  A K A D E M I A  P R A W A
w Warszawie

Środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe, zainspirowane zostały do debat nad perspektywami współpracy prawników w Europie.
Eksperci krajowi i międzynarodowi stawiają sobie pytanie, czy dla sprostania nowym wyzwaniom związanym z integracją europejską potrzebna jest nowa instytucjonalna forma tej współpracy w postaci Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie, uwzględniająca zwłaszcza specyficzne potrzeby nowych państw członkowskich?
Pomocne są tu doświadczenia Europejskiej Akademii Prawa w Trier oraz Akademii Sędziowskich w Niemczech, jakie są przekazywane przez pionierów polsko-niemieckiej współpracy prawników, takich jak prof. Siegfried Willutzki, adw. Stefan Hambura, dr Wolfgang Heisel, dr Horst Riese i dr Peter Diedrich, prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników.

Szczególną wagę w pracach nad doskonaleniem zawodowym przywiązać należy - tak jak to ma miejsce w innych państwach UE - do kształcenia umiejętności kontaktowania się z mediami (prasa, radio i telewizja), aby dostarczać mediom informacji kształtujących pozytywny wizerunek przemian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przeciwdziałać zbyt jednostronnie krytycznemu nastawieniu dziennikarzy.

Jest to istotne dla wszystkich obywateli, jako że wiele milionów ludzi w Polsce jest uwikłanych w wieloletnie procesy. Ich życzeniem jest niewątpliwie to, aby uzyskać dostęp do lepszego i sprawniejszego wymiaru sprawiedliwości w szerokim tego słowa znaczeniu.
Z kolei podmiotom gospodarczym zależy na usuwaniu barier prawnych rozwoju gospodarczego i sprawniejszej obsłudze prawnej.
Istnieje zatem szeroki krąg osób zainteresowanych tym, aby Polska mogła w takim samym stopniu jak pozostałe państwa członkowskie korzystać z instytucji doskonalenia zawodowego, jaką jest Europejska Akademia Prawa, funkcjonująca przy wsparciu Funduszy Europejskich w Trier.

Rozwiązaniem wzorcowym dla utworzenia Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie może być Europejska Akademia Prawa w Trier, która powstała w 1992 r. i zapewnia doskonalenie zawodowe adwokatom, sędziom i innym prawnikom - praktykom, z uwzględnieniem wszystkich dziedzin prawa. Powołanie do życia tej Akademii stanowiło realizację zaleceń Parlamentu Europejskiego z 1990 r. stworzenia centrum kształcenia podyplomowego prawników, aby poprawić sytuację w zakresie wdrażania przepisów prawa europejskiego.
Motorem projektu był Peter Cäsar Minister Sprawiedliwości, jeden z najlepszych niemieckich specjalistów w zakresie prawa, członek Parlamentu Europejskiego, który doprowadził w Parlamencie Europejskim do zajęcia przez ten Parlament wspomnianego wyżej stanowiska i poparcia dla projektu Akademii.

Aby doprowadzić do zrealizowania projektu powstało Stowarzyszenie Wspierania Europejskiej Akademii Prawa. Następnie Komisja Europejska zapewniła regularne finansowanie.

Organami Europejskiej Akademii Prawa w Trier są: Rada, Kuratorium, Zarząd i Biuro Zarządu.

Rada, która składa się z przedstawicieli założycieli Fundacji i państw członkowskich Unii Europejskiej, ma za zadanie rozstrzygać o ogólnej linii działalności Akademii.

Rada powołuje Kuratorium oraz Zarząd i Biuro Zarządu. Spośród swoich członków Rada wyłania prezydenta i wiceprezydenta.
Kuratorium jest organem doradczym Zarządu i Biura Zarządu, przede wszystkim przy przygotowywania programu.
Składa się z osobistości, które zasiadają w organach Unii Europejskiej, jak również osobistości reprezentujących świat prawniczy i gospodarczy.

Z kolej zarząd składa się z trzech osób i reprezentuje Akademię, zwłaszcza w stosunku do państw członkowskich UE i fundatorów. Biuro Zarządu składa się z dyrektora i dwóch jego zastępców, którzy pochodzą z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Choć Polska partycypuje w kosztach finansowania Akademii, polscy prawnicy w ograniczonym zakresie korzystają z tej formy doskonalenia, gdyż nadal język polski nie jest jednym z języków wykładowych, mimo, że dyrektor ERA dr Wolfgang Heusel zobowiązał się do tego w czasie spotkania z polskim Ministrem Sprawiedliwości.

Dlatego od dawna zgłaszana była potrzeba funkcjonowania analogicznej Europejskiej Akademii Prawa w Warszawie i wyjścia naprzeciw potrzebom kształceniowym wszystkich osób stosujących prawo w Europie Środkowej i Wschodniej, przez udostępnianie publikacji i kontaktów między prawnikami stosującym prawo, a centrami decyzyjnymi w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Europejska Akademia Prawa w Warszawie powinna umożliwiać prawnikom praktykom wymianę doświadczeń przez stwarzanie forum do dyskusji, wymiany poglądów i dobrych praktyk.

Jeśli chodzi o formę prawną, mogłaby być ona analogiczna do tej, jaką ma Europejska Akademia w Trier. Będzie bowiem ona realizować te same cele.

Koncepcję tę wspierają organizacje pozarządowe, upatrując w niej remedium na wiele bolączek w funkcjonowaniu szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości.

Istotne jest to, że ta forma doskonalenia zawodowego przyczyniałaby się do zapewnienia polskim obywatelom ochrony prawnej, uwzględniającej europejskie standardy w tej dziedzinie.

Z uwagi na powyższe Unia Europejska i władze RP (Ustawodawcza, Wykonawcza i Sądownicza) nie powinny być obojętne wobec tego postulatu zarówno środowiska prawniczego jak i organizacji pozarządowych.

Jego realizacja służyłaby zarówno wzmocnieniu ochrony prawnej polskich Obywateli, jak i umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.


dr Krystyna Krzekotowska
dr Irena Kleniewska
Światowy Kongres Polaków
www.swiatowykongrespolakow.pl


tel. 603996408
.